Birey ve Ekip Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 3 dakika sürmektedir.

Organizasyonlar insanlardır.

 

Bilgisayar, yapay zeka, robot ve diğer ileri teknoloji ürünlerinin hemen her endüstride giderek artan payına rağmen insan halen değer yaratımının kaynağı olma rolünü sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda aslı amaçları değer yaratmak olan her tür organizasyonun ayrılmaz bileşeni insan.

 

Kar amacı gütsün gütmesin her tür organizasyon belirli alanlarda uzmanlaşmış/ görevlendirilmiş bireylerin o organizasyonların vizyonlarına, misyonlarına, stratejilerine, politikalarına, değerlerine ve kurallarına bağlı olarak belirli süreçlerde belirli işleri, belirli zamanlarda, belirli niteliklerde ve belirli niceliklerde yapmasına ihtiyaç duyar. Organizasyonlar için vazgeçilmez olan bu bireyler kuşkusuz ekipler halinde iş görür ve ortak amacın gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Dolayısıyla organizasyonların yalnızca bireylerin değil, çeşitli gereklilikler ve kriterler doğrultusunda oluşturulmuş ekiplerin de hem kendi içlerinde hem de organizasyonun üyesi diğer bireylerle ve ekiplerle etkileşim içinde iş, sonuç ve değer üretimine  gereksinimleri vardır. Bu bağlamda, organizasyonları (kuruluşları, örgütleri) birden fazla ekibin bir araya gelmesinden oluşmuş büyük ekipler olarak değerlendirmek doğru olacaktır. 

 

Sonuçta, hangi alanda, hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin tüm organizasyonlar varlıklarını sürdürmek için diğer önemli kaynakların ve faktörlerin yanında bireylerin ve ekiplerin varlığına muhtaçtır. Ancak, varlığına ihtiyaç duyulan bireyler ve ekipler istikrarsızlığın ve her alanda değişimlerin hızının, frekansının, karmaşıklığının artırarak devam ettiği, her sektörde rekabetin giderek daha zorlayıcı hale geldiği bir dünyanın organizasyonlardan, organizasyonlarının da kendilerinden beklediği  performansı gösterebilen bireyler ve ekiplerdir.  Doğrusu, artık sadece kökten değişen dünyanın gerektirdiği performansı gösterebilen bireyler ve ekipler korunmaya ve kendilerine yatırım yapılmaya değer görülmektedirler.

 

Bu noktada modern yönetim biliminin kurucu babası sayılan; düşünür, öğretmen ve danışman Peter Drucker’ın bir deyişini hatırlamak yerinde olacaktır:

 

“Organizasyonlarda en önemli kararlar insan kararlarıdır.”

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak Birey ve Ekip performansının bilmek ve yapabilmek eksenlerinde iyileştirilmesinin performans denkleminin kritik bir unsuru olduğunu çok iyi biliyor; performans çıtasını giderek yükselten bir dünyada bireylerin ve ekiplerin “vazgeçilmezliklerini” sürdürebilmelerinin gerçeklik tabanlı ve objektif kriterler çerçevesinde kendilerini/işlerini/ iş sonuçlarını/ verimliliklerini/ performanslarını/ konfor alanlarını/yetkinliklerini bir an önce sorgulamalarına, sonra da iyileştirmelerine ve geliştirmelerine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede:

 

farklı rolleri, sorumlulukları ve işlevleri olan bireylerin ve ekiplerin performanslarını objektif kriterlerle ölçüyor, değerlendiriyor; onların kendilerinden; doğru ve zamanında “insan kararları” almakla mükellef yöneticilerinin onlardan ve her halükarda dış dünyanın organizasyonlarından beklentilerini daha iyi, daha hızlı ve daha ekonomik olarak karşılamalarına yardımcı olacak danışmanlık, eğitim ve koçluk hizmetlerini en uygun nitelikte ve nicelikte yapılandırarak hayata geçiriyoruz.

 

Birey ve ekip performansını artırma hedefli hizmetlerimizi şu başlıklar kapsamında sunuyoruz:

  • Mevcut Bireysel Performansın Çok Boyutlu Analizi ve Performans Önündeki Engellerin Tespit Edilmesi

  • Bireyler İçin Objektif Performans Kriterleri Tespiti

  • Bireysel Performansı Artırmaya Yönelik Yetkinlik ve Taahhüt Geliştirme

  • Ekip Performansının Çok Boyutlu Analizi ve Performans Önündeki Engellerin Tespit Edilmesi

  • Ekipler İçin Objektif Performans Kriterleri Tespiti

  • Ekip Performansını Artırmaya Yönelik Grup Yetkinliği ve Taahhüt Geliştirme

  • Örgüt Çapında Yüksek Performans Kültürü Yaratma ve Yaşatma

Değer yaratma, değer sunma ve değer paylaşımı süreçlerinin vazgeçilmez bileşeni olan bireylerin ve ekiplerin kendileri ve tüm yanlar için daha yüksek performansla daha fazla değer üretebilmelerine, yalnızca performansa ve iş sonuçlarına bakan bir dünyada bireysel ve örgütsel performansın önündeki engellerin kaldırılmasına, ekip içi ve ekipler arası iletişimin, uyumun ve sinerjinin artırılmasına yardımcı olmamızı istiyorsanız daha fazla zaman kaybetmeyin.

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

  • LinkedIn Sosyal Simge
  • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel