Ya siz değişimi iyi yöneteceksiniz, ya da o sizi kötü yönetecek.

Değişim Burada ve Şimdi eğitim serisi 90+5 dakikalık webinarlarda değişim ve geçiş dönemlerinde yüksek performansın ve sürdürülebilir başarının anahtarlarını sunuyor.

 

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Kendini Yönetmek

 

Utangaçlığa ya da kafayı kuma gömmeye gerek yok: Yeni Normal, daha fazla değişim, daha fazla belirsizlik, daha fazla istikrarsızlık demek. Yeni Normal’in yarattığı yeni dinamiklerle “gerektiği gibi” başa çıkmak, kendisi ve paydaşları için değer yaratmaya devam etmek durumunda olan Yeni İnsan’ın karşı karşıya kaldığı belki en büyük meydan okuma özellikle de değişim ve geçiş dönemlerinde önce Kendini Yönetmek.

 

Bu webinar Değişim ve Geçiş dönemlerinde değer yaratma yolculuğunu sürdürmek, doğru adımları doğru zamanda atarak işini ve kariyerini korumak isteyen profesyonellerin ihtiyaç duyduğu navigasyon bilgilerini, özyönetim know-how’ını, kendini yönetmenin evrensel ilkelerini, en iyi uygulama örnekleri ve global uzman tavsiyeleri eşliğinde katılımcılara kazandırmayı hedefliyor.

 

29 Mart 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt
 

*

 

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Liderlik

 

Hayatta Zaman’dan sonra en kıt şeyin gerçek Liderlik olduğu söylenir. Bu kıtlık özellikle de Değişim ve Geçiş Dönemlerinde kendisini gösterir. Asıl işi Değişim olması gereken liderlerin çok büyük bölümünün ne yazık ki konu büyük değişimlere ve geçiş dönemlerinden kendilerini ve takipçilerini başarıyla geçirmeye gelince tıkanıp kaldıkları görülmektedir. Liderin gerçek testi büyük değişimler, geçiş dönemleri ve sonrasında şekillenmesine öncülük ettikleri yeni yaşamdır. Bu yaşamın değişim öncesi yaşama göre çok daha fazla refah ve esenlik getirmesi beklenir.

 

Bu webinar gerçek Liderlere değişim ve geçiş dönemlerinde Liderliğin görece normal zamanlarda sergiledikleri liderlikten neden ve nasıl ayrıldığını, kendilerinin ve bütünün hayrı için hangi liderlik yaklaşımlarını ne zaman, niye ve nasıl sergileyeceklerini ve bunun içi hangi yetkinliklerini geliştirmeleri gerektiğini olabilecek en dolaysız ve işe yarar çerçevede aktarmayı hedefliyor.

 

1 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

 

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Kültür Farklılaştırma

 

Kültürün kurumların, kuruluşların sürdürülebilir değer yaratma yolculuklarında ne kadar hayati olduğu, kültürünü iyi yönetenlerin rakipleriyle aralarındaki mesafeyi ne kadar açtıkları ve kültür ile hayatta kalma - değer yaratma - gelişme arasında birebir ilişki olduğu son bir kaç on yılda arka arkaya yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla da defalarca ortaya konmuş olgulardır. İnsanda, bilgide, teknolojide ve çevrede meydana gelen, sıklığı, yoğunluğu, büyüklüğü ve etkileri giderek artan değişimlerin bireylerde, toplumlarda ve örgütsel yapılardaki yansımaları birbirinden farklı olmakta, kültürlerini değişime geç kalmadan uyarlayabilenlerin dışında kalanların maddi – manevi refah yaratımında ne kadar büyük sıkıntı çektikleri ve kültürlerinde değişen şartlara paralel, hatta önceden gereken değişimleri yapamayanların dünyanın kendilerinden beklentilerini gerçekleştiremedikleri ve er ya da geç oyun dışı kaldıkları bilinen bir gerçektir.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş dönemlerinin kültür değişimi fırsatı olarak nasıl değerlendirilebileceği; ayakta kalmanın ve başarılı gelişimin anahtarı olan değişim uyumlu kültürün nasıl –hızla– inşa edileceği ve kültür değişiminin realite-doğrular-gereği ekseninde nasıl başarılacağına dair en iyi uygulamalar, bilimsel-gerçekçi bir perspektifle ve somut aksiyon örnekleriyle ortaya konacak, katılımcılara büyük zaman ve emek harcamadan bulamayacakları başarı ilkeleri, teknikleri ve uzman tavsiyeleri aktarılacaktır.

 

5 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde İletişim Yönetimi
 

Değişim ve Geçiş dönemlerinde bireylerin, ekiplerin ve örgütlerin ister istemez maruz kaldıkları ve doğru yönetilemediği takdirde pozitif her şeyi baltalayan, aşağı çeken dinamiklerden en çok etkilenen alanlardan birisi de iletişimdir. Normal zamanlarda –ki artık normal zamandan ne kast edildiği de belli değildir– şu veya bu şekilde iyi yönetilen ya da iyi yönetildiği sanılan iletişim davranışları önemli değişim ve geçiş süreçlerinde ister istemez raydan çıkmakta; eski bilgilerle, tek boyutlu yaklaşımlarla, geçen yüzyılın görece sakin zamanlarında uydurulmuş şablonlarla şekillendirilmeye çalışılan sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim eylemleri önce sorunlara, kısa süre sonra da felaketlere yol açmaktadır. Bunun başlıca nedeni, örgütleri, ekipleri oluşturan insanların değişim ve geçiş süreçlerinin yarattığı dinamiklerin neler olduğunu, bunların nasıl öngörülebileceğini, bunların nedenlerini, bunlarla nasıl başa çıkılacağını ve iletişim özelinde yapmaları gereken doğru hamlelerin neler olduğunu bilmemeleri, hasbelkader bilseler de çeşitli nedenlerle yapamamalarıdır.

 

Bu webinar yönetici olsun olmasın tüm çalışanlara değişim ve geçiş süreçlerinin hangi aşamasında hangi iletişim yaklaşımını uygulayacakları, iletişimin farklı boyutlarında tam olarak ne yaparlarsa kendilerinin ve paydaşlarının en hayrına olacak durumu yaratacakları ve gerekli iletişim yetkinliklerini nasıl hızla geliştirecekleri en yalın, en etkili ve en pratiğe dönük şekilde gösterilecek; profesyonellerin bir an önce hayata geçirmeleri gereken doğru iletişim bilgileri yine sahaya ve bilime kulak verilerek ortaya konacaktır.

 

8 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Direnç Yönetimi

 

Değişim ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi planlanırsa planlansın doğası gereği bireyde ve örgütte bazı yan etkilere yol açar. Bunlardan birisi, belki de en önemlisi, değişime karşı gelişen dirençtir. Direnç kuşkusuz beyinlerimizin değişime uyum sağlamak, yeni şeyler öğrenmek, yeni davranışları hayata geçirmek gibi durumlarda bizi fazladan enerji harcamaktan korumaya çalışmasının bir sonucudur. Özü itibariyle beynin sizi korumak için ortaya koyduğu ve çoğu zaman sizin bile varlığını algılayamadığınız direnç bir yere kadar normal olmakla birlikte, günümüzün hız, performans ve daha iyi sonuçlar bekleyen iş yaşamında yönetilmeden kendi haline bırakılacak bir olgu değildir. Uygun müdahalelerle yönetilmeyen direncin normal kabul edilebilecek düzeyinin üzerine çıkması, uzaması, derinleşmesi bireyin, örgütün ve tüm paydaşların aleyhine işlemesi, hayata geçmesi istenen değişimleri frenlenmesi ve verimlilik, performans, takım çalışması, iletişim gibi kritik alanları olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş süreçlerinde yaşanan, bir yere kadar da normal olmakla birlikte başıboş bırakıldığı takdirde başta değişim olmak üzere karşısına çıkan her şeye zarar verebilen direncin işleyiş mekanizması, zamanında teşhisi ve çok geç olmadan yönetilmesi için gerekli farkındalık, bilgi ve araçlar katılımcılara aktarılacaktır.

 

12 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Verimlilik Yönetimi

 

Dış dünyadaki değişimlerin çalıştığımız kuruluşlardaki yansımaları olan iç değişimler esnasında en sık karşılaşılan sorunlardan birisi de verimlilik düşüşüdür. Değişim ve geçiş süreçlerinde aslında daha yüksek verimlilikle çalışmaya ihtiyaç bulunduğu halde, öngörülebilseler bile doğru yönetilemeyen veya kendi haline bırakılan bir takım bireysel ve örgütsel dinamikler diğer şeylerin yanında verimliliği de aşağıya çeker. Değişim öncesi zamanlarda bile akılcı, bilimsel ve dikkatlice yönetilmek durumunda olan verimlilik, değişim ve geçiş dönemlerinde daha büyük bir meydan okuma olarak ortaya çıkmakta, doğru yaklaşımlarla yönetilmeyi beklemektedir.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş dönemlerinde bireysel ve örgütsel verimliliği arzu edilen düzeyde tutmak ve artırmak için gerekli bilgiler ve sahada en başarılı olmuş – yalın ama etkili yaklaşımlar katılımcıların yararına sunulacaktır.

 

15 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

 

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Negatif Duygu - Düşünce Yönetimi

 

Hızı, sıklığı, yoğunluğu ve etkileri giderek artan değişim doğru bilgiler ve yaklaşımlarla yönetilmediği takdirde kendisiyle doğru zamanda doğru nitelikte ve nicelikte iletişim kurulmayan, kendisinden tam olarak neyin, ne zaman beklendiğini bilemeyen, belirsizlikle birlikte “ben” kaygıları giderek artan ve kendisini kurban olarak görmeye başlayan bireylerde farklı faktörlerin de etkisiyle negatif duyguların ve düşüncelerin doğmasına yol açar. Özellikle değişim ve geçiş süreçlerinde çeşitli yönetsel hataların ve ihmallerin de etkisiyle güç kazanan negatif duygular ve düşünceler değişimlerin başarıyla hayata geçirilmesinde büyük katkı beklenen bireylerin zihinsel ve davranışsal planda negatif sarmala girmeleriyle sonuçlanır. Bu da ayakta kalma ve değer yaratma yolculuklarını başarıyla sürdürme amacını güden organizasyonlarda hiç istenmeyecek durumlardan birisidir. Zira negatif duygular ve düşünceler bir süre sonra hem birey, hem de ekip üzerinde toksik etkilerini göstermeye başlayarak pozitif olan her şeyi baltalar.

 

Bu webinarda negatif duyguları ve düşünceleri doğuran etmenler, onları besleyen yanlış inançlar, bakış açıları, tutumlar, davranışlar ve nihayet yanlış ya da yetersiz yönetim yaklaşımları ortaya konacak, katılımcılara kendilerinde ve başkalarında meydana gelen negatif duyguları ve düşünceleri, dolayısıyla kötümserliği zamanında önleme ve gidermenin akılcı, kolay ve etkili yöntemleri gösterilecektir.

 

19 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Çalışan Bağlılığını Ateşlemek
 

Dış dünyada arka arkaya gelen değişimlere en uygun yanıtları vermek üzere kuruluşların iç dünyalarında başlattıkları değişimler ve bu değişimlerin doğal parçaları olan geçiş süreçleri çalışanların değişimlerin gerektirdiklerine, işe, iş sonuçlarına, üzerlerine düşeni gereği gibi yapmalarına, müşterilerine, üyesi oldukları takımlara, yöneticilerine ve nihayet kuruluşlarına bağlılıklarını azaltıcı dinamikler yaratabilir. Kuru bir sadakatle karıştırılmaması gereken bağlılık, özünde, çalışanın kendisi ve tüm paydaşlarının daha iyi bir duruma ilerlemeleri için gerekenleri yüksek bir taahhütle, isteyerek ve gönülden yapmaları durumunu ifade eder. Bağlılığın azalması ise kuşkusuz toplam verimliliği, performansı ve sonuçta hem çalışanın hem ekibinin hem yöneticisinin hem de örgütün bir bütün halinde “mevcut durumlarından arzu ettikleri duruma” ulaşmalarını en azından geciktirir, kimi durumlarda da engeller. Bu da ciddi miktarda zaman, emek, enerji, para, itibar ve moral kaybı demektir.

 

Bu webinar değişim ve geçiş dönemlerinde çalışan bağlılığının azalmasının nedenlerini, etkilerini ve sonuçlarını gözler önüne sererken, bir yanda da çalışan bağlılığını ateşlemenin, meydana gelen değişimler öncesi düzeyden daha yükseğe taşımanın akılcı ve gerçekçi yöntemlerini katılımcılara kazandırmayı amaçlıyor.

 

22 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde İnsan Performansını Artırmak

 

Dünya günün sonunda performansa bakar, bahanelere değil. Sonuçlardır önemli olan. Hizmet verdikleri kitlenin sorunlarına daha hızlı, daha iyi ve daha ekonomik çözüm üreten, sürekli değişen dünya ile aralarındaki boşluğu kapatabilen kuruluşlar kuşkusuz diğerlerine üstünlük sağlarlar. Bu üstünlüğü elde etmeleri de sürdürmeleri de yalnızca bir konuda değil, üründen hizmete, müşteri deneyiminden sosyal sorumluluğa, çalışan kalitesinden dış dünyayla iletişime kadar hemen her alanda yüksek performans göstermelerine bağlıdır. Kuruluşlar yani organizasyonlar, insanlardır. Dolayısıyla performans deyince yalnızca bir kuruluşun tüzel kişi olarak tekil performansından değil, tüm örgütüyle “insan” performansından da bahsetmek gerekir. Kökten değişen dünyada ayakta kalmak ve başarıyla gelişmek isteyen kuruluşlar dış dünyada yaşanan değişimlere paralel olarak “içeride” gerçekleştirilen değişimler esnasında, kendilerini var eden bireylerin, ekiplerin performansını da sürekli iyileştirmek, en azından düşürmemek için gereğini yapmak zorundadırlar.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş süreçlerinde performansı artırmanın niye gerektiği, performansın önündeki engellerin neler oldukları, insanların daha iyi performans göstermeleri için hangi basit ama etkili yaklaşımlarla yönlendirilecekleri hakkında son derece akılcı ve sahada çok başarılı olmuş uygulamalar ve uzman tavsiyeleri aktarılacaktır.

 

26 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Ekip Yönetimi
 

Değişim ve geçiş dönemlerinde ekip dinamikleri de farklılaşır. Değişimin yarattığı öngörülebilir dinamikler, zamanında akıllı adımlar atılmadığı takdirde önce bireyleri vurur, hemen akabinde de ekipleri. Ekip içi iletişim, yardımlaşma, dayanışma, verimlilik, performans, güven, moral…aklınıza ne gelirse zayıflamaya, kötüleşmeye, bel vermeye başlar. Dışa ve iş sonuçlarına yönelmesi gereken enerji içe döner, müşteri öncelikleri, rekabet ihmal edilir, taahhüt azalır, güç savaşları, klikleşmeler, hatta kopmalar meydana gelir. Bütün bunların kökten değişen dünyada ayakta kalmaya ve başarılı olmaya çalışan bir örgüt, bir kuruluş için ne anlama geleceği açıktır. Amacından, hedeflerinden ve odağından uzaklaşmaya başlayan ekip hem kendisine, hem de organizasyon içindeki yeri, konumu, fonksiyonu itibariyle başka ekiplere zarar vermeye başlar. Bu da özellikle değişim ve geçiş dönemlerinde hiç istenmeyecek şeylerden birisidir. Çünkü bu dönemler ekiplerin hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle normal zamanlarda olduğundan çok daha nitelikli iletişim, yardımlaşma, dayanışma içinde çok daha yüksek verimlilikle ve performansla çalışmanın,  özellikle de müşterilere daha fazla özen göstermek için “gereğini” bir an önce yapmanın zorunlu olduğu dönemlerdir.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş süreçlerinde ekipleri negatif etkileyen dinamikleri yönetmenin; ekip sinerjisini ve başarısını artırmanın; ekibin bir bütün olarak iş sonuçlarını iyileştirmenin ve ekip enerjisini doğru yerlere kanalize etmenin evrensel ilkeleri ve yöntemleri ana hatlarıyla ortaya konacak.

 

29 Nisan 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Belirsizliği Fırsata Çevirmek

 

Her değişim, bir belirsizliğin bittiğini müjdeler. Bununla birlikte, eskiye veda edilen, eski bilgilerin, alışkanlıkların, davranışların, uygulamaların, yaklaşımların terk edildiği ve yeni başlangıçlara geçiş yapıldığı bu dönemlerde belirsizlik yine karşımıza çıkacaktır. Her değişim meydana geldiği noktaya kadar süren belirsizliği bitirmekle birlikte yaşandığı süreç içinde de irili ufaklı belirsizliklere yol açar. Belirsizlik, değişim ve geçiş dönemlerinin de doğal bir parçasıdır. Tıpkı belirli hava koşullarının oluşmasıyla meydana gelen sisin zaman zaman aniden bastırması gibi belirsizlik de değişim ve geçiş süreçleri içinde belirli dinamiklerin harekete geçmesiyle zaman zaman bireyin veya örgütün üzerine aniden bastırır. Kuşkusuz sisli havada bir yerden bir yere gitmenin belirli gerekleri olduğu gibi, değişim ve geçiş dönemlerinde de belirsizliğe rağmen ilerlemenin belirli koşulları vardır. Belirsizlik, bireyi ve örgütü ilerlemekten alıkoymamalıdır, ona rağmen ilerlemenin hatta belirsizliği lehimize çevirmenin yol ve yordamı bilinmeli, uygulanmalıdır.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş süreçlerine eşlik eden belirsizlik incelenecek, belirsizlik içinde değer yaratma yolculuğuna devam etmenin neden ve nasıl olacağı tartışılacak ve aslında çeşitli potansiyelleri de içinde barındıran belirsizlikleri fırsata çevirmenin nasıl mümkün olabileceği birey/ekip/örgüt/ kuruluş düzlemlerinde ele alınarak katılımcıların belirsizlik perspektifleri değiştirilecek ve gerçek hayattaki belirsizlik durumunda kullanabilecekleri uzman tavsiyeleri aktarılacaktır.

 

3 Mayıs 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

 

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Hizmet Mükemmelliği

 

Hizmetin yalnızca dışarıdaki müşteriye, zaman zaman verilen zorunlu bir şey gibi görülme çağı geçeli çok oldu. Bugün çağdaş kurumlarda veya kuruluşlarda lider-yöneticilerin bile hizmetkârlığından söz ediliyor; bireyler, birimler, bölümler birbirlerine verdikleri hizmeti daha da geliştirmeye, iyileştirmeye çalışıyorlar. Örgüt içine veya dışına verilen hizmet, hizmetin kalitesi, hizmetin niceliği, zamanlılığı, doyuruculuğu vb. her düzeyden çalışanın ve üyesi oldukları bölümlerin anahtar performans kriterlerinin arasında girmiş durumda. Bu o kadar öyle ki, kendilerini birer hizmet merkezi olarak görmeyen, bu anlayışa uygun etkileşimlerde bulunmayan, verdikleri hizmeti daha da iyileştirmeye bilinçli çaba göstermeyen bireylerin, ekiplerin, yöneticilerin varlık nedenleri sorgulanıyor, hatta bir süre sonra ayrılmak durumunda kalabiliyorlar. Öte yandan kendilerini hizmet merkezi olarak gören, içte veya dışta verdikleri hizmeti iyileştirmeye, geliştirmeye çalışanların karşı karşıya kaldıkları önemli bir meydan okuma da değişim ve geçiş dönemlerinde hizmetin çeşitli dinamiklerin etkisiyle bel vermesi, yavaşlaması, kötüleşmesi…Değişim ve geçiş dönemlerinde hizmet kalitesini tutturmak, hizmeti alan için de veren için de maddi-manevi her anlamda doyurucu kılmak, hizmet mükemmelliğine doğru ilerlemek oldukça zorlaşabiliyor.

 

Bu webinar değişim ve geçiş dönemlerinde hizmet mükemmelliği yolculuğunda karşılaşılabilecek engellerin neler olduğu, bu engellerin nasıl aşılabileceği ve hizmet performansının iyileştirilmesi için yapılabilecek akıllı hamleler hakkında basit ama etkili çözümleri katılımcıların zihinsel araç çantasına yerleştirecek.

 

6 Mayıs 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Müşteri Kazanmak

 

Müşteri yoksa iş de yoktur, işletme de, kariyer de. Çeşitli problemlerinin çözümü, ihtiyaçlarının giderilmesi, isteklerinin karşılanması için para ödeyen müşteriler, işletmelerin, işlerin ve kariyerlerin varlık sebepleridir. Dolayısıyla kuruluşlar bir yandan mevcut müşterilerini elde tutmaya çalışırken bir yandan da gelişebilmek, büyüyebilmek ve kendi amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeni müşteriler kazanmaya ihtiyaç duyarlar. Bu uğurda kuşkusuz ürün tasarımından sunumuna, müşteri deneyiminden satışa birçok alanda yenilikler, iyileştirmeler, geliştirmeler vs yaparlar ve rekabet ortamında daha iyi, daha hızlı ve daha uygun fiyatlı hizmet/ürün sunabilenler bir veya birkaç adım öne geçerler….en azından bir süreliğine.  Ancak dış dünyada yaşanan önemli değişimlerin rüzgârlarına maruz kalan kuruluşlar buna uyum sağlamak için kendi içlerinde bazı değişimlere gittiklerinde sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Hâlihazırda dış dünyada yaşanan değişimlerin etkilerine maruz kalarak dikkatleri dağılan, sadakatleri zayıflayan, belki daha hoşgörüsüz olmaya başlayan, belki harcama bütçelerinde kısıntıya giden müşteriler, bir de mal/hizmet aldıkları kuruluşun içindeki değişim dinamiklerinin işlemeye başlamasıyla azalan ilgi, özen, uygun ürün/hizmet, destek vb unsurların etkisiyle birer birer kaçmaya başlarlar. Üstelik uyarmadan…Buna bir de yeni ve bağlı müşteri elde etmedeki zorlukları eklersek değişim ve geçiş dönemlerinde Değişim-Uyumlu, Pazar Odaklı, Performans Bazlı ve Müşteri merkezli olmayan yaklaşımların kuruluşlara ağır maddi-manevi yıkımlar getirmesi işten bile değildir.

Bu webinar, değişim ve geçiş dönemlerinde mevcut müşterileri elde tutmanın ve yeni müşteri kazanmanın sahada en başarılı olmuş formüllerini ortaya koymayı ve bir an önce hayata geçirilmesi için gereken motivasyonu sağlamayı hedefliyor.

 

10 Mayıs 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Satışları Artırmak
 

Mal/hizmet satan kuruluşların müşterileriyle değer alış veriş kapısı olan satış süreçleri, değişim ve geçiş dönemlerinde işleyen (ve doğru yönetilemeyen) bireysel ve örgütsel dinamiklerin yan etkileri, yapılan hatalar, organizasyon çapında verimlilik ve performans düşüşleri, anahtar çalışanları kopmaları, birimler arası çatışmalar, değişime direnç, üretimde gecikmeler, bütçe kesintileri vb onlarca darbe alabilir. Buna bir de dış dünyadaki değişimlerin ekonomi, finans, ticaret, müşteriler, satın alma davranışları ve rakipler üzerindeki etkilerini eklersek, satışların artması bir yana düşmesi olasılığı çok yüksektir. O nedenle kuruluşların can suyu olan gelirlerin çok büyük kısmını sağlayan satışlar, yüksek hızlı ve önemli değişim-geçiş dönemlerinde sadece satış bölümünün, satış yönetiminin üzerine hassasiyetle eğilmesi gereken bir alan değil organizasyon için oynadığı hayati rol itibariyle diğer tüm bölümlerin de üzerlerine düşen katkıyı ivedilikle ve en yüksek düzeyde sağlamaları gereken bir alandır.

 

Bu webinarda önemli değişim ve geçiş dönemlerinde satışların neden ve nasıl azalacağı, bunu öngörmek ve önlemek için hangi adımların ne zaman atılması gerektiği ve böyle dönemlerde satışların artırılmasına yardımcı olacak yaklaşımların/ aksiyonların neler olduğu konularında somut bilgiler, uzman tavsiyeleri ve bazı araçlar sunulacak, çok daha başarılı sonuçlar almayı kolaylaştıracak bazı yetkinliklerin neler olduğu ve nasıl geliştirilecekleri açıklanacaktır.

 

13 Mayıs 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Finansal Risk Yönetimi

 

Risk, yaşamın doğal bir parçasıdır. Finansal risk ise iş’in doğal bir parçası. Görece normal zamanlarda alacaklarıyla, borçlarıyla, varlıklarıyla, yükümlülükleriyle, tasarruflarıyla, yatırımlarıyla ilgili çeşitli risklere maruz kalan kuruluşlar bu riskleri akılcı öngörülerle, bilgilerle, çeşitli araçlar ve yöntemlerle yönetmeye ve olası en düşük düzeylere indirmeye çalışırlar. Ancak arka arkaya gelen değişimlerin dış dünyada ve iç dünyada yarattığı çeşitli dinamikler ve bu dinamiklerin doğru zamanda doğru şekilde yönetilememesinin sonuçları kuruluşların ve bireylerin maruz oldukları riskleri daha önce beklenmedik düzeylere çıkarır, bu da zorlukla elde edilen kazançların veya birikimlerin çok kısa sürede büyük erozyona uğramasına neden olabilir. Bu da çalışanlarını ve paydaşlarını daha iyi bir maddi-manevi refah düzeyine taşımak isteyen kuruluşların karabasanlarının gerçekleşmesi, tüm yanların zarar görmesi demektir. Basiretli, öngörülü, bilimsel akılcılıkla yönetilen kuruluşlar yalnızca görece normal zamanlarda değil değişim ve geçiş dönemlerinde de finansal riskleri yönetme yetkinliklerini geliştirebilmiş kuruluşlardır.

 

Bu webinarda değişim ve geçiş dönemlerindeki finansal risklerin türleri ve gerek dış dünya gerekse de iç dünyadan kaynaklı artış nedenleri mercek altına alınacak, finans risklerin gereksiz ve acı verici zaman, enerji, para, müşteri, moral ve itibar kayıplarına uğranmadan yönetilmesi ilkeleri ortaya konacak ve finansal risklerin yönetiminde yalnızca finans bölümüne değil organizasyonun geri kalanına düşen sorumluluklar ve diğer fonksiyonların sürece yapacakları pozitif katkıların neler olduğu değerlendirilecektir.

 

17 Mayıs 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Değişim ve Geçiş Dönemlerinde Stratejik Yönetim

 

Stratejiye ne zaman ihtiyaç vardır sorusuna verilecek yanıtlardan birisi de “değişim ve belirsizlik varsa ve artıyorsa” dır. Demek ki hızı, sıklığı, yoğunluğu, karmaşıklığı ve etki alanları baş döndürücü şekilde artan değişimlerin şekillendirdiği 2020’li yılların dünyasında strateji önemini yitirmemiş, tersine daha önemli hale gelmiştir. Buna paralel olarak stratejik yönetim de kuşkusuz giderek daha fazla önem kazanmaktadır Ancak bu ikisinin anlamı, kapsamı, oluşturulması ve uygulanması geçen yüzyıldakinden çok farklı hale gelmiştir. Giderek artan değişim ve belirsizlik artık stratejiye ve stratejik yönetime yepyeni bir anlam, içerik, söylem ve uygulama biçimi kazandırmıştır. 21.yüzyılda strateji ve stratejik yönetim geçmiş on yıllardaki bilgi, zihniyet, bakış açısı, tutum, davranış ve kültürle hayata geçirilemez, geçirilse de başarı şansı çok düşük olacaktır.

 

Bu webinarda stratejinin 21. Yüzyıldaki anlamı, kapsamı, oluşturulma ve uygulanma olanakları incelenecek, değişim ve geçiş dönemlerinde stratejik yönetimin ne olduğu ve nasıl olması gerektiği değerlendirilecek ve katılımcıların kendi dünyalarında stratejik bakış, stratejik düşünme ve stratejik yönetim kapsamında eylemlilik için hangi akıllı adımları atmaları gerektiği uzman tavsiyeleri eşliğinde ortaya konacaktır.

 

20 Mayıs 16:00 – 17:35 | Google Meet | Katılım Ücreti: 750 TL + KDV | Yerini Ayırt

 

*

Daha fazla bilgi ve kayıt için:

 +90 216 709 38 89 | degisim@strata.com.tr