Doğru Kültürü Yaratma ve Yaşatma Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 4 ½ dakika sürmektedir.

“Kültür oyunun bir parçası değil, oyunun ta kendisidir”

Lou Gerstner, IBM’in Efsanevi Eski Başkanı

 

Kültür, hakkında konuşması çok kolay ancak iş onunla uğraşmaya, özellikle de onu yeniden yapılandırmaya veya değiştirmeye gelince genelde toplumsal hayatın, özelde iş dünyasının en çetrefilli konularından birisi, belki de 1.numaralı konusudur. Zira olaya ister birey açısından yaklaşın isterseniz de kuruluş veya kurum, kültürün insanların inançları, bakış açıları, tutumları, davranışları üzerindeki etkisi çok fazladır. İş yaşantısında olsun, iş dışı yaşantılarda olsun çok önem verdiğimiz “sonuçlar”, “çıktılar” ve “performans” netice itibariyle insan davranışlarının (aksiyon yada reaksiyon) bir ürünüdür, o nedenle kültürle sonuçlar ve performans arasında çok yakın ilişki vardır. Dünyanın, sizin ne kadar çok çalıştığınızdan, kendinize/başkalarına/işinize ne kadar çok yatırım yaptığınızdan, şu veya bu sistemlere veya şu anlı şanlı geçmişe sahip olmanızdan ziyade bugünkü sonuçlara ve performansa (başarılı icra veya icra başarısı) baktığını bildiğimizden kültürle her zamankinden daha fazla ilgilenmeye mecburuz.

 

Özellikle 1980’lerden bu yana bilim ve iş dünyası kültürün performans, iş sonuçları, gelişme, refah yaratımı vb olgular üzerindeki etkisini sorgulamaya, araştırmaya, ölçmeye ve değerlendirmeye giderek artan ölçüde kaynak ayırmış, bunun da semerelerini çoktan toplamaya başlamıştır. Kültürün yukarıda saydığımız olgular üzerindeki etkisini ve nedenlerini bulgulamaya ve teorize etmeye çalışma üzere işletme yönetimi, işletme iktisadı, davranış bilimleri, sosyal psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda yapılan ciddi bilimsel araştırmaların ilklerinden ve belki de en önemlisi saydığımız Kotter-Heskett Araştırmasını takdirle anıyor, araştırma yöneticileri Prof. John Kotter ve Prof. James Heskett’i saygıyla selamlıyoruz. İkilinin 22 sektörde 207 kuruluş üzerinde 11 yıl süren araştırmasında bir tarafta kültürle performans arasındaki yakın ilişki çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyarken, bir tarafta da hangi kültür özelliklerinin sürdürülebilir başarıya ve parlak sonuçlara uzun dönemli katkı sağladığını göstermişti.

 

Kültürü ister daha akademik bir yaklaşımla, örneğin “bir organizasyonun (bir toplumun?) ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş üyeleri tarafından bilinip sahiplenilen ve bu organizasyonun üyelerinin tutum ve davranışlarını doğrudan etkileyen, biçimlendiren, yönlendiren çoğunlukla da yazılı olmayan normlar, kurallar, ilkeler, değerler bütünü” olarak tanımlayın, isterseniz de daha kısa örneğin “kültür, bir organizasyonda (ya da bir toplumda?) yapılmasına izin verilen her şeydir” gibi daha kısa, veciz bir şekilde tanımlayın sonuçta çok ciddi bir ”şeyden” söz ediyor olacaksınız. Bu ciddi “şey” bireyin, ekibin, organizasyonun ve giderek toplumların refah düzeyleri üzerinde büyük rol oynamaktadır.

 

Kültürü, kurum kültürü veya organizasyonel kültür perspektifinden incelediğimizde ise üniversite-iş dünyası kollaborasyonuyla gerçekleştirilen ciddi çalışmalar veya yaşam pratiğinde yapılmış objektif gözlemler iş dünyasında rakiplerine nal toplatan, müşterilerini azami güvenini ve bağlılığını kazanmış, üyeleri ve paydaşları için sürekli yüksek değer ve refah yaratan kuruluşların başarılarının altında büyük oranda “doğru kültürün” yattığını göstermektedir. Konuya ister dar perspektifle para kazanma, isterseniz de daha geniş perspektifle değer yaratma olarak bakın her halükarda kültürle para kazanma veya değer yaratma arasında çok yakın ilişki olduğu, kültürlerine özen gösteren, onu giderek daha hızlı değişen bir dünyanın gerektirdiği/ ödüllendirdiği “şeylere” göre yapılandıran ve yaşatan organizasyonların orta ve uzun vadede çok daha başarılı oldukları kanıtlanmış bir gerçektir.

 

“Kültür, stratejilerinizi çerez niyetine yer.”

Mark Fields, Ford Eski CEO’su

 

Dolayısıyla, özellikle iş, iş yaşamı, şirketler, kariyerler, değer ve refah yaratmada dünyada kültüre (kurum kültürü, örgütsel kültür) birkaç on yıldır çok önem veriliyor. Zira kültürle bilanço sonuçları arasında çok yakın bağ olduğu biliniyor. Sektör fark etmeksizin irili, ufaklı bir çok kuruluş kültürünü doğru yapılandırmaya, “doğru kültürü” ve kültür özelliklerini yaşatmaya çalışıyor. Bizim çeyrek yüzyılı aşkın yurt içi ve yurt dışı deneyimlerimiz de “doğru kültürü” yaratabilmiş ve yaşatabilmiş kuruluşların içinde bulundukları zamanın gereklerini ve geleceğin getirdiklerini çok daha kolay kucakladığını,  diğerlerine göre çok daha az zorlandığını ve amaçları doğrultusunda değer yaratmaya, tüm yanlar için tercih edilen  seçenekler olmaya devam ettiklerini gösteriyor.

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak mevcut kültürünüzü benzersiz birikimimiz, araçlarımız ve know-how’ımızla değerlendiriyor; amacınıza, vizyonunuza, misyonunuza ve stratejilerinize en iyi hizmet edecek kültürü yaratmanıza ve yaşatmanıza yardımcı oluyor; sıfırdan kurum kültürü yaratma veya kurum kültürünüzü yeniden şekillendirme inisiyatiflerinizin çöpe gitmesine engel oluyor, sizi ve paydaşlarınızı dünyanın umurunda olan, gerçekten işe yarayan, değer ve refah yaratımınızın önündeki engelleri kaldırmaya yardımcı bir kültüre kavuşturmak için “doğru kültür yaratma ve yaşatma performansınızı” iyileştirecek müdahaleleri “lafı ve işi uzatmadan” hayata geçirmede ihtiyaç duyacağınız profesyonel desteği, evrensel bilgileri, araçları ve uzman tavsiyelerini sonuna kadar yararınıza sunuyoruz:

 • Yeni Kurulmuş Organizasyonlarda Amaç-Vizyon-Misyon-Strateji ve Hedefler Doğrultusunda + Müşteri/Pazar/Rekabet Gerçekleri Işığında Temel Değerlerin ve Kültür Özelliklerinin Tespit Edilmesi + Davranışa Dönüştürülmesi

 • Büyüme/ Olgunluk Aşamasında Olan Kuruluşlarda Mevcut Kültürün Analizi; Kültürün, Kuruluş Amaç-Vizyon-Misyon-Strateji-Hedefleri Doğrultusunda Müşteriye, Örgüte, Diğer Paydaşlara ve Toplam Performansa Hizmet Edip Etmediğinin ve Kültür Değişimi Gereksinim Düzeyinin Tespiti

 • Şirket/Örgüt Kültürü Değişimi

 • Departman/ Ekip Kültürü Değişimi

 • Şirket/ Örgüt Genelinde Yüksek Performans Kültürü Yaratmak ve Yaşatmak

 • Şirket/ Örgüt Genelinde Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Kültürü Yaratmak ve Yaşatmak

 • Şirket/ Örgüt Genelinde Müşteri Özenini, Tatminini, Mutluluğunu, Bağlılığını Artırıcı Kültür Yaratmak ve Yaşatmak

 • Şirket/ Örgüt Genelinde Değişim Dostu-Değişim Kolaylaştırıcı Kültür Yaratmak ve Yaşatmak

 • Şirket/ Örgüt Kültürünü Yazılı Hale Getirme/ Görselleştirme

 • Şirket Birleşmelerinde Farklı Kültürlerin Kaynaştırılması

 • Dijitalleşmeyi/ Dijital Dönüşümü Kolaylaştırıcı Şirket/ Örgüt Kültürü Yaratmak ve Yaşatmak

 • Büyük Organizasyonel Yapılarda Kurumsal Kültür Değişimi

21. yüzyılın giderek artan istikrarsızlık ve değişim ortamında “sürdürülebilir büyüme/değer ve refah yaratma” gibi bir meseleniz varsa kültürünüzü masaya yatırmamak gibi bir lüksünüz yok demektir. Herhangi bir kültürü değil, “doğru kültürü” yaratmak ve yaşatmak istiyorsanız, kültürün, oyunun bir parçası değil oyunun ta kendisi olduğuna inanıyorsanız sizin için yapabileceklerimizi  öğrenmek ve  kurum kültürü veya organizasyonel kültür performansınızı artırmak hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için bizi arayın. Kültür, stratejilerinizi çerez niyetine yemeden…