Koçluk

Koçluk Nedir?

Koçluk, koçluğu alan kişinin potansiyelini maksimize etmek ve ona hedeflerine ulaşmakta yardımcı olmak için hem koçluğu verenin hem de alanın çift yönlü iletişim içinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulundukları yaratıcı ve şevklendirici bir ortaklık ve işbirliği sürecidir.

 

Bu bağlamda, koçluğun;

 • öğrenme ve gelişim için bir araç olduğu

 • bir kimseye hedeflerine giden yolda kılavuzluk ettiği

 • üzerinde önceden anlaşılan yararları sağlamak için deneyimlerin ve düşüncelerin karşılıklı paylaşımı

 

olduğu net bir biçimde söylenebilir.

 

Öte yandan koçluk, bir kimseyi manipüle etmek ve ona tüm cevapları sağlamak değildir.

Bir Koça İhtiyaç Duyulmasının Tipik Nedenleri

 1. Kişinin belli bir sure zarfında başarması gereken önemli bir görev, amaç veya hedef varsa yada değerlendirmesi gereken fırsatlar bulunuyorsa

 2. Kişinin belli bir alanda veya bazı alanlarda bilgi veya beceri eksikliği varsa; klasik eğitimler vb yollarla bu bilgi/beceri eksikliğini kapatamıyorsa

 3. Yukarıdaki iki maddeyle ilgili inanç, bakış açısı, tutum ve davranış değişiklikleri bekleniyorsa

 4. Kişinin belli konularda hangi seçimleri yapması gerektiği konusunda belirsizlik varsa/ bir türlü emin olamıyorsa

 5. Kişinin belli bir alanda veya alanlarda başarısı, performansı düşükse/ düşüyorsa

 6. İş ve iş dışı yaşam dengesinde sorun varsa ve bu sorun kişi/ kurum açısından istenmeyen sonuçlara yol açıyorsa

 7. Kişinin güçlü olduğu yanlarının tespiti ve bu güçlü yanların daha da geliştirilmesi gerekiyorsa

 8. Kişi işinin gereklerini yerine getirmede sorunlar yaşıyorsa

 9. Kişi işlerin rutin gidişatından sıkılıyorsa

 10. Kişi diğer ekip üyeleriyle sorunlar yaşıyorsa

 11. Bazı kişisel engellerin üstesinden gelinmesi mecburiyeti varsa (örneğin, topluluk önünde konuşma korkusu)

 12. Bireyin bir konuda gerçek potansiyeline ulaşması isteniyorsa

 13. Daha verimli çalışmak için yeni beceriler ve yetkinlikler edinmesi bekleniyorsa

 14. İnsanların yeni sorumluluklara hazırlanması gerekliyse

 15. İnsanın kendini daha iyi yönetmesi talep ediliyorsa (örneğin, zamanı daha verimli kullanmak üzere yeni yollar bulunması)

 16. İş tatmininin ve motivasyonun artırılması isteniyorsa

 

Koçluk alma gereklerini gösterir liste bununla sınırlı olmasa da yukarıdaki durumlardan birisi, bir kaçı veya çoğu, yönetici/ler için söz konusu olduğunda (kendileri farkında olabilir ya da başkaları bu ihtiyaçları fark edebilir) koçluk için zaman gelmiş olarak düşünülebilir.

Koçluk Alınacaksa Şunlardan Emin Olunmalı

 1. Koçluğun zamanının geldiğini gösterir nedenlerin varlığı

 2. Koçluğun ne olup, ne olmadığının iyi anlaşılması

 3. Koçlukla nelerin başarılması istendiğinin tespiti

 4. Koçluk alacak kişinin ortaklığa, işbirliğine, farklı görüşlere ve yeni perspektiflere değer vermesi

 5. Koçluk alacak kişinin/ ekibinin/ kuruluşunun gerçek değişimler yapmak için ihtiyaç duyulan zamanı ve enerjiyi ayırmaya gönüllü olması

 6. Koçluk alanla veren arasında, tabir yerindeyse elektriğin veya kimyanın tutması ve belki en önemlisi GÜVEN DUYGUSU

Ana Hatlarıyla Koçluk Süreci

Temel adımlar:

 

 1. Koçluk Alacak Kişiyle/ Kişilerle Teke Tek Mülakat

​​

 • bireyle ve işiyle ilgili mevcut fırsatların, zorlukların değerlendirilmesi

 • İlişkinin sınırlarının ve kapsamının belirlenmesi

 • Arzu edilen hedeflerin ve önceliklerin tanımlanması

 

   2. Koçluk Seansları

 

   3. Seans arası dönemlerde koçluk alanın kişisel olarak önceliklendirdiği hedeflerine ulaşmasını destekleyici özel eylemleri yerine      

       getirmekle görevlendirilmesi ve bunların kontrolü

 

Bu süreçte koç, danışanın düşünme ve eylemlerine yardımcı olacak çeşitli materyaller, kontrol listeleri, testler, kitapçıklar, makaleler önerir.

Koçluk Ne Kadar Sürer?

Bizim tercih ettiğimiz Odaklı ve Yönlendirici Koçluk yaklaşımında süreyi belirleyen unsurlar şunlardır:

 

 1. Bireyin (veya Ekibin) İhtiyaçları ve Tercihleri

 2. Hedeflerin/ Amaçların Türleri 

 3. Bireyin (veya Ekibin) Çalışma Koşulları 

 4. Kararlaştırılan Seans Sıklığı 

 5. Diğer Kaynaklar/ İmkanlar

 

“Koçluk şu kadar sürer ya da sürmeli” tarzında bir belirlemeyi doğru bulmayız. Kişiler, gereksinimleri, durumlar ve koşullar farklılık gösterir. O nedenle süre/ seans sayısı belirlemede kişi, gereksinim, durum, koşul göz önüne alınmalı, esneklik, objektiflik ve durumsallık sürecin vazgeçilmez ögeleri arasında olmalıdır.

Koç Neler Yapar?

Koç, en genel anlamda amaç ve hedeflerin konması, arzu edilen sonuçlara ulaşılması ve kişisel değişimin yönetilmesi süreçlerine rolünün ve uzmanlığının gerektirdiği objektif ve somut katkıları, doğru zamanda, doğru nitelikte ve doğru nicelikte sağlar.

 

Bu katkıları sağlarken şu yetkinliklerini azami etkinlik ve etkililikle kullanır:

 

 1. Aktif dinleme

 2. Doğru sorular sorma

 3. Düşüncelerini savunma

 4. Koç olarak geri-bildirim verme

 5. Koç olarak geri-bildirim alma

 6. Anlaşma/taahhüt sağlama

 

Koçun yaptıkları ise maddeler halinde şöyle özetlenebilir:

 

 • Koçluk alan kişinin “neyi başarmak istediği”nin ortaya çıkarılmasına yardımcı olur ve tüm sürecin, tutumların, davranışların bununla uyum içinde olmasına katkı sağlar

 

 • Bireyin kendisi ve başkaları hakkındaki farkındalığını artırıcı objektif değerlendirmeleri ve gözlemlerini dile getirir.

 

 • Bireyin (ve ilişki içinde bulunduğu diğer tarafların) karşı karşıya bulunduğu durumları tam olarak anlamak için “sürekli bazda” aktif dinlemede bulunur.

 

 • Olasılıkların doğru tespitine ve akılcı karar-eylem seçeneklerinin netleştirilmesi yardımcı olur

 

 • Kişinin imkan ve kabiliyetlerinin sınırlarını genişletmesi ve gerçek  potansiyelini açığa çıkarması için gereken yüreklendirmeyi ve şevklendirmeyi sağlar

 

 • Bireyin yepyeni fikirler ve perspektifler kazanması için gereken zihniyet/düşünce farklılaşmasını kolaylaştırır

 

 • Alternatif senaryolar yaratımını engelleyen kör noktaların tespit edilmesine yardımcı olur

 

 • Bireyin kendi çözümlerini ve stratejilerini kendisinin ortaya çıkarmasına destek olur

 

 • Bireyin sorumluluğunun ve hesap verebilirliğinin sürekli farkında olmasını temin eder

 

 • Koçluk ilişkisi içinde GİZLİLİĞİN korunmasına, EN GENEL ANLAMDA ETİK İLKELERE bağlı kalınmasına ve PROFESYONEL SINIRLARIN gözetilmesine azami özen gösterir.

Koçluk Sürecinin Başarısı Nasıl Ölçülür?

Ölçme/ değerlendirme Dışsal ve İçsel Başarı İndikatörlerine bakılarak yapılır.

 

Örnek vermek gerekirse:

 

 • Koçluk ilişkisinin başlangıcında belirlenen hedeflere/ amaçlara ulaşılıp, ulaşılmadığı

 • Gelir/kar artışı; maliyet düşüşü vb finansal kriterlerde iyileşme

 • Terfi söz konusuysa istenilen terfinin sağlanıp sağlanmadığı

 • Koçluk alan kişinin paydaşlarından (astları, üstleri, müşterileri vb) birisi ya da bir kısmından alınacak performans geri-bildirimi

 • Kişisel performans verilerinde arzu edilen gelişmeler

 • Kişinin kendi kendisine yaptığı puanlamalar/ değerlendirmeler

 • Koçun kişi hakkındaki tespitleri/ kriterler

 • İstenilen yönde farkındalık, bilgi, beceri artışları; pozitif yönde duygu-durum değişimleri; arzu edilen eylemler vb. gerçekleşmeler

İstanbul, Türkiye        +90 216 709 38 89         performans@strata.com.tr

 • LinkedIn Sosyal Simge
 • YouTube Sosyal Simge

23 yıl | 560 kuruluş | 111,000 profesyonel