Satış Performansı

Aşağıda yer alan metni okumak yaklaşık 3 dakika sürmektedir.

Satış departmanı şirketin bütünü değildir ancak bütün şirket satış departmanı olsa iyi eder.

Philip Kotler, 

Pazarlama düşünürü, yazarı, profesörü ve danışmanı

 

Günün sonunda işletmeler kendileri üretsin üretmesin belirli malları veya hizmetleri satarak yaşarlar. Satış, müşteriyle değer alışverişine konu olan mal veya hizmetin o malı veya hizmeti edinmeye, kullanmaya, tüketmeye; o mala veya hizmete içkin olan değeri (muhtelif maddi veya manevi faydalar) elde etmeye istek veya ihtiyaç duyan müşterinin bu değere sahip olması karşılığında bir başka değeri (parayı) belirli bir satış noktasında satıcıya aktarmasıyla gerçekleşen hayati bir süreçtir. Hayatiliği kuşkusuz bu faaliyetin makro ve mikro düzeylerde ekonominin çarklarını döndürmesinden, mal ve hizmet akışını devam ettirici rol oynamasından, istihdam, tüketim, yatırım, finans dahil pek çok alanı doğrudan ilgilendirmesinden geliyor…Bir başka deyişle satış belirli bir uzmanlık gerektiren bir mesleği ifade etmekten öte, modern işletmelerdeki belki en kritik fonksiyonu oluşturmakta, işletmelerin, işlerin ve kariyerlerin can suyu olan parayı getiren “değer köprüsü” olmaya devam etmektedir.

 

Satışı ister pazarlamanın bir parçası olarak görün, ister pazarlamanın amacı, isterseniz bir alt kolu ya da patronu, sonuç pek değişmez: satış  olmadan işletme faaliyetinin devamının anlamı ve olanağı yoktur. Burada bir nokta çok önemli: işletmelerin büyüyebilmeleri ve tüm yanlar için daha fazla değer üretebilmelerinin ön koşulu sadece satmak değil, karlı satmaktır. Global ve lokal şirketler mezarlığı yok olup gitmeden önce dev satış cirolarına sahip olsa da ürettikleri karlar sürekli düşen ve sonuç itibariyle bu devleri yaşatmaya yetmeyecek düzeye inen yapıların kalıntılarıyla doludur.

 

Özellikle son birkaç on yıldır bir çok alanda birbiri ardına meydana gelen değişimler, bu değişimlere bağlı olarak müşteri ve rekabet alanlarında yaşanan keskin farklılaşmalar, değişimleri öngöremeyen veya göremeyen; öngörse veya görse bile bu değişimlere uyum sağlamakta, bu değişimlerin bireysel ve örgütsel etkilerini yönetmekte (çeşitli nedenlerle) başarısız olan kuruluşların özellikle emtialaşma ve karsızlaşma baskısı karşısında bir yandan satışlarının düşmesine, bir yandan da ürettikleri karların bu yapıları ayakta tutmaya yetmemesine yol açmıştır, açmaya da devam etmektedir. Problem sadece bu işletmelerin ürettikleri mal veya hizmetlere ihtiyacın veya isteğin zaman içinde azalması veya bu ürünlerin veya hizmetlerin daha iyilerinin, daha ekonomik olanlarının ya da müşteriye daha hızlı ulaştırılanlarının rakipler tarafından sunulmasından değil, kimi zaman işletme sahiplerinin veya yöneticilerinin vizyonsuzlukları, kimi zaman kurumsal kibir, kimi zaman yetkinlik  sorunları, hemen her zaman işe yaramayan kültürü yaşatma gayreti, teknolojinin nimetlerinden zamanında yararlanamama, bazen stratejik hatalar, bazen önemli mali veya hukuki problemler ya da basitçe satış ve pazarlama hatalarında ısrar etmek gibi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.

 

Bugün içinde görev yaptığınız kuruluşun büyüklüğü ne olursa olsun, hangi sektörde faaliyet gösteriyorsanız gösterin, ne kadar başarılı ve sürekli innovasyonlar yapıyorsanız yapın, kendinizi ne derece farklılaştırabiliyorsanız farklılaştırın, teknolojiyi ne derece iyi kullanıyorsanız kullanın, ürünleriniz ve hizmetleriniz ne kadar revaçta olursa olsun, marka taahhüdünüz ne olursa olsun, …satışa ve satış sürecinizi başarıyla yönetmeye vermeniz gereken önem hiçbir zaman azalmayacak. Satışlarınızı dijital veya fiziki dünyada gerçekleştirmeniz de durumu değiştirmiyor. Karlı satışlara, satışlarınızı artırmaya yardımcı olacak yetkinlikleri, sistemleri ve kültürleri geliştirmeye, satış süreçlerini, satış gücünüzü ve satışa ayırdığınız kaynakları etkin yönetmeye, müşterilerinizin satış deneyimini iyileştirmeye ve satış performansınızı artırmaya olan ihtiyacınız hiç bitmeyecek.

 

strataperformans danışmanlık-eğitim-koçluk ekibi olarak satışın kutsal olduğuna inanıyoruz. Ekmeğin, bir organizasyonu var eden nimetin kazanılması için, “değerin” iç dünyaya ve oradan tekrar dış dünyaya aktarılması için yaşamsal önemde olan satışın vazgeçilmez olduğunu iyi biliyoruz. Satış süreçlerini ve satış güçlerini doğru yönetmek, satış yetkinliklerini geliştirmek, müşterilerinin satış deneyimlerini iyileştirmek, diğer alanlardaki rekabet avantajlarını ve güçlerini başarılı satışlarla pekiştirmek ve karlı satışlar yapmak isteyen her türden kuruluşa aşağıdaki alanlarda yardımcı olmaktan büyük memnuniyet duyuyor; danışmanlık, eğitim, koçluk hizmetlerimizi kapsayan entegre çözümlerimiz aracılığıyla yaptığımız katkılarla müşterilerimizin topyekun satış performanslarını artırdıklarını gözlemekten büyük keyif alıyoruz: 

 • Satış Süreci Yönetimi

 • Satış Gücü Yönetimi

 • Müşteri Satış Deneyimi İyileştirme

 • Satıcı/ Satış Performansını Ölçme ve Değerlendirme

 • Satış Yetkinliklerini ve Satışa Yardımcı Yetkinlikleri Geliştirme

 • Satış Sonrası Hizmet Süreci Yönetimi

 • Satış Sonrası Hizmet Ekiplerini Geliştirme

 • Satış Raporlaması Geliştirme

 • Satış Bütçelemesi

 • Satış ve Pazarlama Fonksiyonları Arasında Uyum ve Sinerji Yaratma

 • Örgüt Çapında Satış Odaklı Kültür Yaratma

“İnsanların çoğu başarısız oluyor, çünkü başarmak için gerekenleri yapmaya gönülsüzler.”

 -Anthony Iannarino, Satış Gurusu