Yetkinlikler

21. yüzyılda yüksek performans ve başarı birçok yetkinliğin (ve özelliğin) geliştirilmesine bağlı. 

Aşağıda bu yetkinliklerin (ve bazı özelliklerin) geniş ama nihai olmayan bir listesi var. Kuşkusuz  bu yetkinliklerin tamamının herkes tarafından geliştirilme gereği bulunmuyor. Ancak yetkinlik deyince hep aynı 15-20 yetkinlikten bahsetmek ve bunlar üzerinde çalışmak kökten değişen bir dünyanın bireylerden ve kuruluşlardan beklediği nitelikte ve nicelikte bir performansı sağlamalarına yetmiyor. 

 • Aciliyet duygusu

 • Adil olmak

 • Aktif, görünür ve duyulur bir rol modeli olmak

 • Amaç ve hedef koymak

 • Astlarına anlamlı görevler vermek

 • Astlarına sorumluluk vermek

 • Astlarıyla birlikte çalışmak

 • Ataletten, üşengeçlikten, ertelemeden, bahanelerden ve konfor tuzaklarından kendini ve başkalarını korumak

 • Azim-sebat

 • Başarı odaklılık

 • Başkalarına/astlarına güç vermek

 • Başkalarına/astlarına ilham vermek

 • Başkalarına/astlarına koçluk vermek

 • Başkalarına/astlarına mentorluk yapmak

 • Başkalarından yardım isteme

 • Başkalarından/astlarından akıl/ fikir almak

 • Başkalarını/astlarını geliştirmek

 • Başkalarını/astlarını iyi dinlemek

 • Başkalarını/astlarını motive etmek

 • Başkalarının/ astların başarılarını takdir etmek

 • Başkalarıyla partnerlik yapabilmek

 • Beden dili (başkalarının gönderdiği sinyalleri doğru algılama)

 • Beden dili (doğru ve pozitif sinyaller gönderme)

 • Beklentileri doğru yönetmek

 • Belirsizliğe dayanıklılık

 • Belirsizlik ortamında ekibini doğru yönetmek

 • Belirsizlik ortamında kendisini doğru yönetmek

 • Bilgi sahibi olunmayan konularda bilgi edinmeden iletişim kurmamak

 • Birlik/beraberlik duygusunu geliştirmek

 • Bütçe hazırlayabilme

 • Çabuk öğrenme

 • Çabuk toparlanma

 • Çalışana yatırım yapmak/ yapılmasını sağlamak

 • Çalışanların doğru rol-sorumluluk-yetki düzeylerinde bulunmasını gözetmek

 • Çalışmayı keyifli bir deneyime dönüştürmek

 • Çatışma yönetimi

 • Dedikodudan uzak durmak/ dedikoduyu önlemek

 • Değerlerle hareket etmek

 • Değişim liderliği

 • Değişime uyum

 • Değişimi teşvik etmek

 • Değişimi yönetmek

 • Değişimleri öngörmek

 • Değişimlerin olası nedenlerini ve sonuçlarını öngörmek

 • Değişim-uyumlu kültür yaratmak/ sürdürmek

 • Detaylara önem vermek

 • Dış çevreyi tanıma/ bilme

 • Dış görünümüne ve kişisel bakımına özen göstermek

 • Disiplinli çalışılmasını sağlamak

 • Disiplinli çalışmak

 • Doğru beklenti oluşturmak

 • Doğru bilgiyi, doğru kişilere, doğru zamanda aktarmak

 • Doğru işe doğru insan almak

 • Doğru kişiye, doğru zamanda, doğru soruları sormak

 • Doğru ve zamanında karar alma

 • Doğruları cesaretle dile getirmek/ savunmak

 • Duruma/ ihtiyaca göre analitik ya da sentetik düşünme

 • Duyarlılık

 • Duyguları iyi yönetmek

 • Duygusal zeka

 • Dürüstlük

 • Düzenli ve amaca yönelik çalışmak

 • Eğitim vermek

 • Eğitime açıklık

 • Ekibi geliştirmek

 • Ekibi için bir vizyonu olmak

 • Ekibi için yarattığı vizyonu ekibe açıkça bildirmek

 • Ekibi/ şirketi en iyi şekilde temsil etmek

 • Ekibin ortak vizyon, amaç ve hedefler doğrultusunda hareket etmesini sağlamak

 • Ekibin/ şirketin çıkarlarını kendi bireysel çıkarlarının üstünde tutma

 • Ekip kurmak

 • Ekip üyesi olarak kendisinden beklenenleri zamanında yerine getirmek

 • Enerjik olmak

 • Enerjisini doğru yere kanalize etme

 • Entegrasyon

 • Entelektüel güç/ bilgi düzeyi

 • Esneklik

 • Eş düzeydeki iş arkadaşlarıyla birlikte çalışmak

 • Etkileme ve ikna etme

 • Etkili rapor yazmak

 • Etkin delegasyon

 • Etkin planlama

 • Etkin toplantı yönetimi yapmak

 • Eylemliliği teşvik etme

 • Farklı kültürlere açıklık

 • Farklılıkları yönetmek

 • Fırsatları görmek

 • Finansal yönetim

 • Fonksiyonel organizasyon sınırlarının dışında (matris, proje, partnerlik) da çalışabilmek

 • Geleceğin liderlerini yetiştirmek

 • Gerçekçi-iyimserlik

 • Gerçeklere bağlılık

 • Gereğini yapmak

 • Gereksiz stres yaratan kaynakları tespit etmek/gidermek

 • Geri-bildirim

 • Getirisi düşük/ maliyeti yüksek uygulamaları, işleri, süreçleri elimine etmek/ edilmesini sağlamak

 • Girişken

 • Grup çalışmasını kolaylaştırmak

 • Güçlü muhakeme

 • Güçlü/etkili sunumlar yapabilme

 • Güven vermek

 • Güvenilir olmak

 • Her fırsatta sağlıklı iletişim kurmak/ kurulmasını gözetmek

 • Herkesi ilgilendiren konularda toplu, bireyi ilgilendiren konularda bireye özel iletişim kurmak

 • Hızlı hareket etmek/edilmesini gözetmek

 • Hoşgörü

 • İlerlemeye/ gelişmeye açıklık

 • İletişimde (şirket içi) önce yüz yüze iletişimi, bu mümkün değilse telefonda iletişimi, o da mümkün değilse e-posta vb yazılı iletişimi tercih etmek

 • İletişime açıklık

 • İletişimi bilgi-veri-gerçeklik tabanlı yapılandırmak ve yürütmek

 • İletişimin her türünde ve düzeyinde mükemmellik çabasını bırakmamak

 • İnisiyatif almak/ kendiliğinden harekete geçmek

 • İnisiyatif verme/ kendiliğinden harekete geçmeyi özendirmek

 • İnsan kaynağı/ işgücü planlama

 • İnsanlar arasında ırk, etnik köken, cinsiyet, dil, din, mezhep, siyasi düşünce ve yaşa dayalı ayrımcılık yapmama

 • İnsanlara hakkaniyetli muamele etmek

 • İnsanları zamanında ve doğru bilgilendirmek

 • İş saatleri dışında sosyal etkinlikler düzenlemek/ düzenletmek; insanların birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak

 • İş ve görev tanımının, rol ve sorunluluklarının gereklerine uygun çalışmak

 • İş ve görev tanımları ile rol ve sorumluluklarının şirketin/müşterilerinin/ pazarın gereklerine uygun olarak değişmesini/değiştirilmesini sağlama

 • İşe alma mülakatı yapma

 • İşe/ekibe/ şirkete bağlılığı artırma

 • İşi yönetmek

 • İşine konsantre olmak/işle ilgili olmayan aktivitelerden uzak durmak

 • Kaliteyi yükseltmek

 • Kanunlara/ mevzuata uygun iş yapma/davranış

 • Kararlılık

 • Kariyerini geliştirmeye isteklilik

 • Kaynak planlama

 • Kendi işinde çalışıyormuş gibi hareket etme

 • Kendi kendini motive etme

 • Kendi kendini yönetme

 • Kendinde veya başkalarında direnci teşhis etmek/yönetmek

 • Kendine hakimiyet

 • Kendini bir hizmet merkezi olarak görme

 • Kendini geliştirme

 • Kendini iyi ifade etmek

 • Kendini karşısındakinin yerine koyarak düşünmek

 • Kendisinin ve başkalarının sağlığına ve hijyene özen göstermek

 • Kişisel hesap verebilirlik

 • Kişisel ve kurumsal kaynakları iş dışı/ özel amaçlar için kullanmamak

 • Kişisel ve şirket kaynaklarını azami verimlilikle kullanmak/kullandırmak

 • Kontrol ve ilgi alanı dışında kalan konulara zaman, enerji ve kaynak ayırmamak

 • Kötümserlikten uzak durmak/ durulmasını gözetmek

 • Kriz dönemlerinde kriz yönetimi uygulayabilmek

 • Küresel ve yerel düşünebilmek

 • Meraklı ve araştırıcı olmak

 • Mesleki yetkinlik/ uzmanlık

 • Mevcut ve potansiyel müşterilerin şirketten uzaklaşmasına neden olabilecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmak/durulmasını sağlamak

 • Müşteri gereksinimlerini keşfetmek

 • Müşteri ilişkileri yönetimi

 • Müşteri merkezli düşünme

 • Müşteriler başta olmak üzere, tüm paydaşlara (iş arkadaşları, yöneticiler, tedarikçiler, ortaklar vb) saygılı tutum ve davranışlar sergilemek

 • Müşterilere özenli yaklaşmak

 • Müşterilerin beklentilerini aşacak nitelikte hizmet vermeye hazır ve gönüllü olmak

 • Müzakere becerileri

 • Ne düşündüğünü açıkça söylemek

 • Nezaket

 • Objektif olmak

 • Organize çalışmak

 • Organize etmek

 • Öğrenme kültürü yaratma/ sürdürme

 • Öncelikleri doğru belirleme

 • Örgütsel yapıyı kurgulama

 • Öz-farkındalık

 • Pazar odaklılık

 • Performans odaklılık

 • Performans yönetimi

 • Performansa ve iş sonuçlarına somut-yüksek katkısı olanların maddi veya manevi ödüller almasını sağlamak

 • Performansı kronik olarak düşüklük gösterenlerin (alınan önlemlere, uyarılara ve iyi niyetli çabalara rağmen) ayıklanmasını sağlamak

 • Performansı ölçmek ve değerlendirmek

 • Planlı ve programlı çalışma

 • Pozitif bir iş ortamı yaratma/ sürdürme

 • Pozitif duygu ve düşünce üretmek/ yaymak

 • Pozitif ilişkiler kurmak/ geliştirmek

 • Pozitif tutum ve davranış içinde bulunmak

 • Profesyonel ilişki geliştirmek

 • Proje yönetimi

 • Rakipleri kötülememek, kötülenmesine izin vermemek

 • Rakipleri/ rekabeti yakından izlemek

 • Risk yönetimi

 • Sabırlı olmak

 • Serinkanlı olmak

 • Somut, yüksek ama ulaşılabilir sayısal ve sayısal olmayan hedefler belirlemek

 • Sonuç odaklı olmak/ sonuçlar için ısrarcı olmak

 • Sorumluluk kültürü yaratma/ sürdürme

 • Sorumluluklarının farkında olmak

 • Sorunları doğru çözmek

 • Sorunları doğru teşhis etmek

 • Sorunları doğru zamanda-doğru kişilere bildirmek

 • Sorunları zamanında çözmek

 • Sorunlarla yüzleşmek

 • Sosyal medyayı kullanmak

 • Sosyal sorumluluk

 • Statükoyu sorgulamak

 • Strateji belirlemek

 • Stratejik düşünmek

 • Stratejiyi yaşama geçirmek

 • Strese dayanıklılık

 • Süreç iyileştirme

 • Süreç yönetimi

 • Sürekli değer yaratmak/ yaratılmasına yardımcı olmak

 • Sürekli iyileştirme

 • Şeffaflık

 • Şefkat / sevecenlik

 • Şirket içi değişikliklerin/ yeniliklerin bir an önce ve başarıyla yaşama geçirilmesine yardımcı olmak

 • Şirket içi güvenlik-sağlık uygulamalarına ve kurallarına uymak/uyulmasını sağlamak

 • Şirket içinde ve dışında doğabilecek gereksiz maliyetleri önlemek

 • Şirket içindeki olası sorunlar hakkında şirket dışına bilgi taşımamak

 • Şirket prosedürlerine, politikalarına, kurallarına ve normlarına uymak

 • Şirket/ ekip standartlarının düşmesine izin vermemek

 • Şirkete ait her türlü ticari, mali vb sır kapsamına giren bilgileri korumak

 • Şirkete yeni müşteri kazandırmak ve mevcut müşterinin memnuniyetini/ bağlılığını artırma konusunda üzerine düşeni gönüllülükle yapmak

 • Şirkete zaman, enerji, para, itibar kaybettirecek her türlü söz, tutum, davranıştan uzak durmak/ durulmasını gözetmek

 • Şirketin çalışma saatlerine uymak/uyulmasını sağlamak

 • Şirketin her türlü maddi ve maddi olmayan (yazılımlar,tasarımlar, lisanslar, sırlar, şirket içi iş yapış yöntemleri, müşteri bilgileri, entelektüel sermaye vb) varlıklarını korumak

 • Şirketin kılık-kıyafet kurallarına uymak/ uyulmasını sağlamak

 • Şirketin repütasyonuna zarar verebilecek her türlü söz, tutum ve davranıştan uzak durmak/ durulmasını sağlamak

 • Şirketin toplantı yönetimi ilkelerine uygun tutum ve davranışlar sergilemek

 • Şirketin ürünlerini/ hizmetlerini iyi bilmek

 • Şirketin vizyonu, misyonu, amaçları, hedefleri, iş modeli, değerleri ve stratejileri hakkında bilgi sahibi olma

 • Şirketin vizyonuna, misyonuna, amaçlarına, hedeflerine, iş modeline, değerlerine ve stratejilerine uygun çalışmak

 • Talimatların gereğini zamanında ve doğru şekilde yerine getirmek

 • Teknolojiyi kullanmak

 • Teknolojiyi yakından takip etmek

 • Teknolojiyi yönetmek

 • Ticari ve mali basiret

 • Tutamayacağı sözleri vermemek

 • Tutarlılık

 • Üstleriyle/ amirleriyle birlikte çalışmak

 • Verimli çalışmak

 • Verimliliği yükseltmek

 • Vizyon sahibi olmak

 • Yaklaşılabilirlik

 • Yalnızca fonksiyon/ görev odaklı değil, süreç bakışıyla da çalışmak

 • Yalnızca gerçeği söylemek

 • Yapıcı eleştiri yapabilmek

 • Yapıcı eleştiriyi açık olabilmek

 • Yaratıcı/ yenilikçi düşünme

 • Yaratıcılığı/ yenilikçiliği teşvik etmek

 • Yardımseverlik

 • Yazılı iletişimde etkin ve etkili olmak

 • Yedekleme (insan kaynakları) yapmak

 • Yeni ekip üyelerinin bulunmasına yardımcı olmak

 • Yetenekleri değerlendirmek

 • Yönetsel cesaret

 • Yüksek etik farkındalık

 • Yüksek performansı teşvik etmek

 • Zamanı verimli kullanmak

 • Zamanında, doğru, kısa ve kesin talimatlar vermek

 • Zor insanları yönetmek